096 343 8899

Phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp

Xuyên suốt tinh thần "Hợp tác - Tận tụy - Uy tín", nhân sự của Hưng Phú ý thức được rằng, chỉ trong sự hợp tác (với đồng nghiệp, với khách hàng) mọi người mới có thể hiểu nhau, để từ đó có cơ hội chia sẻ, cơ hội phục vụ. Chính trong việc chia sẻ và phục vụ, mỗi người lại có cơ hội để học hỏi, để nâng cao giá trị của sự hiểu biết và trải nghiệm, đồng thời đó cũng là cơ hội để sáng tạo và để thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Từ lòng yêu thương công việc, từ sự hợp tác cởi mở, nhân sự của Hưng Phú đã và sẽ luôn nâng niu niềm tin của đồng nghiệp, của khách hàng. Hưng Phú hiểu rằng tinh thần "Hợp tác - Tận tụy" đó chính là tố chất để nuôi dưỡng Uy Tín thương hiệu.

Với Hưng Phú, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng cốt lõi bởi cung cách ứng xử (với đồng nghiệp, với khách hàng), bởi tinh thần học hỏi, sáng tạo và trải nghiệm. Và, trên hết chính là xây dựng và gìn giữ tinh thần Đồng đội.

Từng nhân sự của Hưng Phú hiểu và khát khao xây dựng sự thành công trong việc làm chứ không phải chỉ xây dựng thành công trên một bảng kế hoạch.

Ban lãnh đạo Hưng Phú hiểu rằng con người là trung tâm của phát triển bền vững, chỉ có con người và phải là con người có ý thức mới có thể tạo nên một tập thể đẹp, một tập thể vững chắc. Do đó, các hoạt động gắn với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng ý thức nhân sự tại Hưng Phú, luôn luôn được xem trọng.


https://www.hungphu.com/
https://www.hungphu.com/catalog/view/theme/